30. 10. 2013

Morning Star 3

MORNING STAR
Výhody a nevýhody sebariadenia 
Výhody sebariadenia
Výhoda č. 1: Viac iniciatívy
Motorom organizácie je kapitál z reputácie. Keď môžete niečím prispieť v inej časti firmy, nejakou cennou radou, zvyšujete kapitál, ktorý predstavuje vaša povesť. Pokiaľ roly nie sú pevne dané a ľuďom sa dostáva pozitívna odozva za pomoc iným, iniciatíva kvitne.

Výhoda č. 2: Viac kvalifikácie
Model sebariadenia povzbudzuje ľudí v rozvoji ich schopností a kvalifikácie. V Morning Star nie sú experti na určitý obor, manažéri, vedúci pracovníci, alebo konzultanti, ale ľudia, ktorí prácu robia.

Výhoda č. 3: Viac flexibility
Model Morning Star prospieva tiež rýchlosti a pružnosti procesov. Rufer-organizácie by mali fungovať tak, že štruktúry vznikajú a zanikajú podľa toho, aké sily na organizáciu pôsobia. Keď majú ľudia viac slobody v konaní, môžu lepšie zaznamenávať tieto sily a robiť to, čo vo vzťahu v realite funguje najlepšie. V Morning Star veľa obmedzení nie je, takže sa organizácia neustále mení.

Výhoda č. 4: Viac kolegiality
Najväčším nedostatkom organizačnej pyramídy je jej pyramídová štruktúra: smerom k vrcholu sa zužuje. V boji o vyššiu pozíciu je viac porazených ako víťazov. Súperenie o povýšenie môže motivovať zvýšený výkon jednotlivca, samotná povaha tejto súťaže, ktorej výsledkom je nulový súčet, podporuje politikárčenie a rivalitu. V rovnej organizácii si nemôžete u nikoho šplhnúť a nemáte žiadnych protivníkov, cez hlavy ktorých by ste museli liezť. V Morning Star nesúperíte o povýšenie. Všetku svoju energiu investujete do úsilia odviesť najlepšiu prácu a čo najviac pomôcť svojim kolegom. Keď odstránite pyramídu, zbavíte sa veľkej časti politikárčenia v rámci organizácie.

Výhoda č. 5: Viac dobrého úsudku
Vo väčšine organizácií je rozhodovanie o kľúčových otázkach súčasťou členov vedenia. Miesto toho v Morning Star, aby rozhodnutia tlačili hore, tlačia kvalifikáciu dole. Polovica zamestnancov prešla školením, pri ktorom sa učia vyjednávať s dodávateľmi.

Investície do rozširovania kvalifikácie spolupracovníkov odráža jeden zo základných princípov sebariadenia: dať zamestnancom do rúk nástroje na rozhodovanie je efektívnejšie a jednoduchšie, ako snažiť sa dostať vedenie dokonale „do obrazu“. V Morning Star riešenia vymýšľajú rovnakí ľudia, ktorí ich potom realizujú. Výsledkom je, že rozhodnutia sú aktuálnejšie a vhodnejšie.

Výhoda č. 6: Viac lojality
Iba hŕstka skúsených kolegov odchádza od Morning Star ku konkurencii, ale opačným smerom sa to deje často. V Morning Star dostanú ľudia šancu rásť. Lojalita v Morning Star je na najvyššej úrovni v odvetvi. Ročne sa k nim vracia 800 sezónnych zamestnancov, ktorí dostanú školenie v sebariadení. V Morning Star hodnotili pocit „slobody“ a „vlastníctva“ u sezónnych pracovníkov. Títo dočasní pracovníci dosiahli skóre angažovanosti, ktoré dosahujú v iných firmách iba najvyššie postavení manažéri.

Výhoda č. 7: Menšie režijné náklady
Bonus je v podobe vyššej efektivity výplatnej listiny bez manažérov. Režijné náklady v Morning Star nenájdete. Stáli zamestnanci majú o 10-15% vyššie platy, ako kolegovia v obore, zvyšok ide na nadpriemerný rast firmy.

Nevýhody sebariadenia
Organizačný model Morning Star drasticky znižuje náklady na manažment, ale má aj svoje nevýhody.

1. Nie každému model sebariadenia vyhovuje.
Proces prijímania je náročný a dlhý. Potencionálny zamestnanec prejde 2 hodinovým úvodom do sebariadenia a potom nasledujú pohovory s 10-12 kolegami. Bývalí manažéri majú so sebariadením problém, lebo sa nemôžu „hrať na boha“. 

2. Druhou výzvou je prinútiť kolegov, aby od seba navzájom požadovali zodpovedný prístup.
V Morning Star je zodpovednosť rozložená. Každý kolega zodpovedá za udržiavanie určitej úrovne kvality, efektivity a tímovej práce tým, že upozorní na kolegov, ktorí štandardy a filozofiu firmy nedodržiavajú. Proces kontroly nefunguje bez odvážnych kolegov. Sebariadenie sa tak môže zvrhnúť v spiknutie priemerných-ty nič nepovieš, ja nič nepoviem. 

3. Rast je treťou výzvou.
Morning Star pravidelne prekonáva tempo rastu a má finančné zdroje pre ďalší rast. Rufer a vedenie je opatrné, lebo sa obávajú prílišného nariadenia svoje firemnej kultúry. Nerobia preto akvizície. Novým pracovníkom trvá asi rok, kým sa plne začlenia do fungovania sebariadenia.  

4. Štvrtou výzvou je sledovanie kariérneho postupu.
Kolegovia v Morning Star majú mnoho príležitostí k tomu, aby svoju rolu rozšírili a všetci to uvádzajú ako jednu z výhod meritokratickej organizácie. Znemožňuje to ale porovnanie miery postupu s ľuďmi u konkurencie. 

Morning Star nie je voľný zväzok jednotlivých dodávateľov a nie je to ani dusivá byrokracia. Je to nekompromisne efektívna a vysoko integrovaná firmy, ktorá spája trh aj hierarchiu.
Literatúra

Pekný koniec týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára