16. 6. 2013

Organizácia

Gary Hamel
Vybudovanie organizácie, ktorá je rovnako pružná ako výkonná, je pravdepodobne jednou z najzákladnejších výziev, pred ktorými dnes firmy stoja. [1] 
Procesné riadenie 
Procesné riadenie Michaela Hammera, ktoré nastúpilo do firiem na konci 20. storočia (90-té roky), sa zaoberá radikálnou a zásadnou zmenou podnikových procesov s cieľom zvýšiť výkonnosť organizácie. Metódy, postupy a nástroje procesného riadenia sú zamerané na trvalé zaistenie maximálnej výkonnosti a neustáleho zlepšovania podnikových procesov. Hlavnými paradigmami procesného riadenia sú:

1 Hospodárnosť
Ako účinne proces transformuje vstupy-minimalizácia nákladov. 
2 Produktivita
Ako flexibilne sa vie proces prispôsobiť zmene požiadaviek zákazníka-pomer výstupov a vstupov. 
3 Efektívnosť
Ako účelne výstupy procesu uspokojujú požiadavky zákazníka-napĺňanie cieľov. 

Procesná organizácia 
V procesnej organizácii sú základom riadenia procesy. Michael Hammer uvádza 10 druhov zmien, ktoré sprevádzajú zmenu tradičnej organizácie na procesne riadenú a 9 faktorov úspešnej transformácie podnikových procesov. Pri pozornom štúdiu týchto zmien a faktorov zistíte, že väčšina z nich je zameraná na mäkké faktory riadenia. Business Process Reengineering výrazne podporuje tímovú prácu, autonómiu tímov, odovzdávanie zodpovednosti a sebariadenie zamestnancov. 

Musím priznať, že pri zavádzaní procesného riadenia, firmy obyčajne končia pri procesoch a k mäkkým faktorom riadenia sa už nedostanú. Vieme, že v tejto oblasti sú vo firmách obrovské rezervy.

Pozitívne zistenia
- 60% podnikov je zameraných na procesné riadenie.
- 80% podnikov má definovaných vlastníkov procesov, ktorí sú zodpovední za kvalitu výstupov a za riadenie efektivity procesov na základe merania procesnej výkonnosti. 
Brzdy procesného riadenia
- Prevládajúca strmá vertikálna organizačná štruktúra.
- Vertikálna komunikácia.
- Neochota k delegovaniu právomocí.
Obrovské rezervy v riadení ľudského kapitálu. [2] 

Procesná organizácia, ktorá má zvládnuté riadenie procesov, musí preto hľadať nové cesty zvyšovania výkonnosti organizácie. 

Slobodná organizácia 
V slobodnej organizácii sú základom riadenia mäkké faktory riadenia. Pozornosť manažmentu je zameraná na slobodu v práci, rovnosť, transparentnosť informácií, sebariadenie. Ukazuje sa, že tieto faktory výraznou mierou prispievajú nielen k zvýšeniu celkovej výkonnosti organizácie, ale aj k spokojnosti a šťastiu zamestnancov. Slobodná organizácia však nie je taká, ktorá sa nezaoberá procesmi. Procesy sú súčasťou riadenia každej organizácie, aj slobodnej. Bez silného pocitu zodpovednosti sa môže sloboda zmeniť v anarchiu. Procesy nemožno z organizácie vypudiť alebo sa tváriť, že neexistujú. Práve naopak.

Manažéri v slobodných firmách Semco, FAVI a Herley Davidson riešili ťažké reštrukturalizačné projekty, robili hlboké zmeny procesov, snažili sa mať štíhle procesy, zaoberali sa vzťahom slobody a výkonnosti organizácie. Podobne je to aj vo firmách Zappos, Apple, Morning Star, ktoré majú maximálne efektívne prevádzkové procesy. Celá Toyota je založená na efektívnych procesoch a zároveň na tímovej práci a zodpovednosti zamestnancov. 

Rovnováha 
Procesná aj slobodná organizácia smeruje k zvyšovaniu výkonnosti organizácie a spokojnosti zamestnancov, akcionárov a majiteľov. Výkonnosť v procesnej organizácii sa dosahuje efektivitou procesov. Výkonnosť v slobodnej organizácii sa dosahuje efektivitou riadenia, za predpokladu, že efektivita procesov je už zvládnutá. Takto funguje svet firiem. Na jednej strane váh sú tvrdé faktory riadenia a na druhej strane váh sú mäkké faktory riadenia. Moja odpoveď na otázku, či môže byť procesná organizácia slobodná a či má byť slobodná organizácia aj procesná, je preto jednoduchá. Slobodná organizácia nie je alternatívou k procesnej organizácii, ale je jej doplnkom. Medzi procesmi a slobodou je vzťah AND. Firma môže byť zároveň procesná aj slobodná. Dôležité je dosiahnuť v ich riadení vzájomnú rovnováhu. 

Gary Hamel 
Je možné nájsť lepšie spôsoby ako zvládať napätie medzi riadením a slobodou? 
Áno. Existujú firmy, kde nájdete dynamickú rovnováhu jin a jang, slobody a disciplíny, zodpovednosti a samostatnosti. Je nevyhnutné, aby sa v nasledujúcich desaťročiach naše organizácie stali menej nesúmerné. Sloboda a riadenie spolu budú v ringu súperiť neustále. Aby sme vybudovali novú organizačnú realitu, potrebujeme odvážny cieľavedomý plán pre inovácie manažmentu. [1]

Organizácia.článok 

Literatúra 
[1] Gary Hamel, Na čom dnes záleží, Peoplecomm, 2013 
[2] Jan Barták, Skryté bohatství firmy, 2006, citácia z knihy Truneček, Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možnosti aplikace v České republice, 2004

Pekný začiatok týždňa vám praje

Marta Krajčíová

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára